CHRONOLOGIE

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0000
Volksbank Deutschlandsberg - Entwurf Umbau
12/2001

Bauherr:
Volksbank Deutschlandsberg

Projektteam:
Architekt
Pittino & Ortner Architekturbüro

GSArchitects

Projektverlauf:
Entwurfsstudie